Không có bài viết để hiển thị

Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ

0
Từ hôm đó, ông không sửa chữa những đồ gia dụng cho dân làng nữa mà treo một cái biển to với nội dung: “Chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ”